(دانش اگر در ثریا هم باشد مردانی از سر زمین پارس به آن دست خواهند یافت)

همنشین شایسته همانند عطر فروشی است که اگر از عطرش چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید